НОВИНИ : СЪБИТИЯ : СТАТИИ
Водна мъгла ниско налягане - модерният подход в противопожарната индустрия
03.05.2022


Водна мъгла ниско налягане -
модерният подход в противопожарната индустрия


За последните тридесет години противопожарната защита с водна мъгла еволюира от теория до все по-широко приемана в практиката алтернатива на традиционните противопожарни системи с вода, пяна или газ. Оказва се, че водната мъгла предлага по-добра ефективност и бързина на защитата, значително по-малко воден ресурс и по-ниски инвестиционни разходи.

Системите с водна мъгла са специална категория противопожарни системи, които, в зависимост от класа на пожарна опасност, могат да бъдат проектирани да ограничат, потушат или погасят пожара. Ефективността им се доказва чрез пълномащабни тестове за всеки клас пожарна опасност.

Съществуват два основни вида системи с водна мъгла – такива, които работят при ниско налягане (до 16 бара) и други, които работят при високо налягане (от 50 до 140 бара). И двата вида системи използват много фина водна струя, съставена от водни капки с микроразмери. Доскоро се смяташе, че размерът на капките и гасителната ефективност са тясно свързани и че колкото по-малка е капката, толкова системата е по-ефективна. А по-малкият размер на капките автоматично се свързваше с работата на системите под високо налягане, давайки им приоритет пред водната мъгла ниско налягане.

Съвременният подход в развитието на технологията разкрива множество различни фактори, от които зависи ефективността на системите с водна мъгла. Тези фактори могат да бъдат, от една страна, характеристиките на струята водна мъгла, като размер на капките и тяхното разпределение; плътност на струята водна мъгла, изразяващо се в количество вода изпусната в единица обем/площ за една минута; динамика на разпръскването, изразяващо се в скорост и траектория на движение на капките. От друга страна, необходимо е да се отчита конкретният пожарен сценарий (геометрията на помещението, вида и размера на запалимите материали, условията на вентилация, температура на околната среда и т.н.). Фактори като заграждения, динамично взаимодействие между струите водна мъгла, изпускани от група дюзи, и други подобни също оказват влияние върху ефективността на системите с водна мъгла.

Поради тази комплексност на гасителния процес, връзката между пожарния сценарий и характеристиките на системата не е еднозначна, а много сложна. Нито размерът на капките, нито работното налягане определят ефективността на системата, а само пълномащабни пожарни тестове доказват дали една система може да се справи с определен риск. Нещо повече, емпиричните изследвания показват, че водна мъгла с комбинирано разпределение на различни по размер капки постига по-висока ефективност в сравнение с водна мъгла съставена от еднакъв дори и много малък размер капки. По тази причина системите с водна мъгла винаги се избират въз основа на положителни резултати от проведени огневи тестове.


Източник: VID Fire-Kill


Системата FIREKILLTM - защо е толкова ефективна?

Съвременните изследвания с експериментални и изчислителни методи, съставянето на компютърни модели и валидирането им чрез пожарни тестове дават възможност за разработване на системи с водна мъгла - много по-ефективни и по-ефикасни. Този подход следва компанията VID Fire-Kill ApS, когато разработва и създава системата FIREKILLТМ.

FIREKILLТМ е цялостно решение за защита от множество пожарни рискове в съвременните сгради и индустриални съоръжения. Системата разполага с пълен обхват оборудване с необходимите документи и приложимост съгласно европейския стандарт CEN EN 14972, ръководство за проектиране, инсталиране, експлоатация и поддръжка, сертификати и одобрения съгласно множество допълнителни стандарти, включително от трети страни, както и протоколи с резултати от пълномащабни пожарни тестове.

В сравнение с газовите агенти и традиционните спринклерни системи водната мъгла под ниско налягане в системата FIREKILLТМ показва редица предимства, които могат да бъдат обобщени в следните най-важни характеристики:

 • напълно безопасна за хората;
 • напълно безвредна за околната среда;
 • ниска инвестиционна цена;
 • без щети или сведени до минимум щети от гасителния агент - водата;
 • висока ефективност за почти всички класове пожар, включително специални пожарни опасности в промишлена среда.

Гасителната ефективност може да бъде обяснена с двете химични реакциии, които протичат по време на горенето. Първата химична реакция (пиролиза) протича на повърхността на горимия материал, когато под въздействието на топлина горимия материал започва да се разлага и да отделя запалими газове. Втората химична реакция (окисление) протича в атмосферата над повърхността на запалимия материал, когато под въздействие на топлинната енергия кислородните молекули се разпадат и се свързват с молекулите на запалимимите газове. Този процес освобождава допълнително енергия и по този начин поддържа горенето.

Водната мъгла въздейства и върху двата процеса посредством няколко гасителни механизма – основни и второстпенни:

Основни гасителни механизми:

1. Отнемане на топлината, чрез:
- Охлаждане на огъня;
-
Охлаждане/намокряне на повърхността на горивния материал.

2. Отнемане на кислорода и другите газове от горенето:
-
Изместване на кислорода от горящата зона;
-
Разреждане на горивните газове.

Второстепенни гасителни механизми:

3. Блокиране преноса на топлина към съседни предмети.
4.
Кинетичен ефект вследствие движението на капките.

Чрез специално проектираните дюзи, системата разпределя капчките водна мъгла с определена скорост и с широк диапазон от размери, вариращ от невидими до по-големи капки. Голямото разнообразие от капки помага за борбата с огъня по много различни начини едновременно. Например големите капки проникват в огъня и попадат върху повърхността на горивния матераил, където предотвратяват образуването на запалими газове. Средно големите капки проникват в огъня, изпаряват се и създават инертна среда, точно където е необходимо, в сърцето на огъня. Малките капки се изпаряват в непосредствена близост около огъня, охлаждат атмосферата и блокират разпространието на огъня към околните предмети. Така системата, използвайки едновременно четири метода за елиминиране на пожара и последиците от него, оптимизира използването на водата до максимум, а резултатът е максимална ефективност.


Източник: VID Fire-Kill


Защо системата FIREKILLТМ е най-доброто решение за комплексна защита от пожар?

Системата FIREKILLТМ е цялостно решение за проектиране, инсталиране, експлоатация и поддръжка на противопожарни инсталации във всички познати видове сгради, индустриални и инфраструктурни съоръжения. Системата включва помпи, вентили, изпускателни дюзи, всички проектирани да функционират като една специална противопожарна система. Работи при ниско налягане обичайно до 8 бара, като произвежда водна мъгла през набор от дюзи, специално проектирани и одобрени за различни опасности от пожар, включително стандартизираните LH, OH1, ОН2, ОН3, ОН4, HHP, както и специални пожарни опасности в индустрията.

В резултат на обширни изследвания и разработки, както и на проведените множество пълномащабни пожарни тестове служителите на компанията са уверени в производителността на тяхната система.

Системата FIREKILLТМ отговаря на най-високите стандарти в областта на противопожарната индустрия. Основните стандарти, които понастоящем определят изискванията към системите с водна мъгла, са CEN EN 14972, NFPA 750, VdS 3188 и BS 8489. За разлика от стандартите за спринклерни и газови инсталации, те не следват предписания, а подход, основан на тестови доказателства за ефективността при всяко приложение и пожарен риск. Тестовите протоколи са публикувани в рамките на стандартите за одобрение като FM 5560 и VdS 3883. Допълнително европейският стандарт CEN EN 14972 предоставя насоки за разработване на протоколи за изпитване на пожар за специални приложения.

FIREKILLTM е тествана и одобрена въз основа на съществуващите протоколи за широк спектър от приложения. Нещо повече, разполага с няколко собствени разработки на тестови протоколи за специални опасности, съгласно Приложенията към стандарта CEN EN 14972. Системата притежава сертификати за съответствие от акредитирани лаборатории, както и сертификати за одобрение от трети независими органи като FM Approvals и DNV. Системата има четири нива на сертификация. Освен огневите тестове, всички компоненти на системата са преминали необходимите тестове, доказващи тяхната здравина и надеждност, а производствената система е сертифицирана по ISO 9001 и одобрена от FM, DNV/GL и Loyds Register MED-B.

Системата FIREKILLTM постоянно се допълва от нови успешно тествани приложения, чийто пожарни сценарии са описани точно в техническата документация на системата и в ръководството за проектиране, инсталиране, експлоатация и поддръжка (DIOM), одобрено от FM Approvals. Тези важни документи дават пълни указания за успешно внедряване на системта. Ръководството DIOM съдържа всички важни детайли за дизайна на системата като тип на дюзата, разстояния, максимални височини на монтаж, минимални налягания, времена на изпускане, ограничения за приложимост и т.н. Протоколите от огневите тестове включват важна информация за геометрията на пространствата, пожарните натоварвания, сценариите за пожарни тестове, условията на изпитване, критериите за приемане на системата и други.


Източник: VID Fire-Kill


Какви са ползите от внедряване на системата FIREKILLТМ?

Интелигентният уникален дизайн на системата FIREKILLТМ носи редица ползи за клиентите и партньорите на компанията.

Базирана изцяло на предварителни тестове за различните пожарни опасности, системата позволява на проектантите да създават персонализирани решения, които отговарят на специфичните изисквания на клиентите и на особеностите на защитавания обект. Системата FIREKILLТМ покрива почти всички пожарни рискове с еднаква максимална ефективност. Тя осигурява надеждна, екологична, напълно безопасна и устойчива във времето противопожарна защита, което я превръща в най-рентабилното и най-екологичното решение в противопожарната индустрия не само в сравнение с традиционните системи, но и в сравнение с технологията с водна мъгла високо налягане.

Индивидуалният компактен дизайн, функционалните характеристики, ресурсната ефективност и естетическият дизайн на дюзите позволяват повече свобода при проектиране и възможност за реализиране на съвременни архитектурни концепции, което води не само до удовлетвореност за инженери и архитекти, но и спестява значителни разходи за клиенти и инвеститори.

Системата FIREKILLTM работи чисто и ефективно и изисква минимално обслужване и поддръжка, а технологията с ниско налягане позволява перфектно адаптиране към структури със спринклерна противопожарна система. Индивидуалният дизайн на дюзите позволява персонализирани концепции в зависимост от локалните изисквания или специфичното приложение, както и лесна интеграция в съществуващите структури. Клиентите също така могат да се възползват от компактното системно оборудване, което означава малки размери на помпените помещения, малки резервоари за съхранение на вода и малки размери на тръбите за по-лесно интегриране в строителни конструкции, особено при проекти за модернизиране на съществуваща противопожарна система или създаване на хибридни системи.

FIREKILLTM работи най-често при налягане до 8 бара, като същевременно използва толкова малко вода, колкото системите високо налягане, работещи обикновено при налягане над 50 бара. Ниското налягане гарантира висока надеждност и здравина, както при спринклерните инсталации, и същевременно спомага за по-ниските разходи за монтаж, експлоатация и поддръжка. Системата може да бъде проектирана, инсталирана и поддържана със същите знания и умения, както при конвенционална спринклерна система. Сравнена със системите с водна мъгла високо налягане FIREKILLTM е по-здрава и по-надеждна, използва по-малко електроенергия, а заради по-големите отвори на дюзите не се нуждае от филтрирана вода за да функционира безпроблемно.

Системата FIREKILLTM може да бъде инсталира и поддържа само от обучени и сертифицирани от производителя партньорски организации, което гарантира високото качество и надеждност на всяка конкретна инсталация. А резултатът от внедряване на системата винаги е положителен и може да се обобщи в дългосрочните ползите, които носи за всички ангажирани в строително-инвестиционния процес - инвеститори, собственици и ползватели на сгради.

Дългосрочни ползи от внедряване на системата с водна мъгла ниско налягане FIREKILLTM за инвеститори, собственици и ползватели на сгради:

 • 100% екологично и устойчиво решение;
 • 100% сигурно и безопасно за хората решение;
 • 100% надеждно персонализирано решение;
 • Ефективно решение за почти всички пожарни рискове в съвременните сгради, промишлени съоръжения и инфраструктурни обекти;
 • Ефективно решение за специфични приложения там, където останалите противопожарни системи не предлагат необходимата защита;
 • Надеждно решение за защита на материални активи и оборудване, непрекъснатост на работния процес;
 • Дългосрочно решение - за разлика от газовите гасителни агенти не съществува риск от регулатрна забрана за използване в бъдеще;
 • Едно решение за множеството пожарни рискове в една сграда/обект;
 • Бърза възвращаемост на инвестицията и ниска застрахователна премия;
 • Експертиза от глобален доставчик с повече от 25-годишен опит в разработването, производството и продажбата на системи с водна мъгла ниско налягане.Техническа статия, aприл 2022 г.

Източник: TechInfo® Knowledge Communication

 

<< НОВИНИ : СЪБИТИЯ : СТАТИИ

Какво еRSS?
RSS (Really Simple Syndication) е XML формат предназначен за споделяне на уеб съдържание, напр. новини.
RSS услугата (изветна и като RSS канал) се състои от списък с елементи, всеки от които има заглавие, описание и връзка към уеб страница.
За да използвате RSS, ви е необходим RSS четец или агрегатор, който ви позволява да се свържете и видите даден RSS канал. RSS четците ви позволяват да виждате всички канали, които сте избрали, на едно място, като автоматично изтеглят обновяванията и по този начин да получавате автоматично новите съдържания, веднага щом са публикувани.

Абонирайте се за този канал