Категории

Система за автоматичен контрол и отчитане на работното време


Система за контрол и отчитане на работното време

Системата изработва НАПЪЛНО АВТОМАТИЧНО обобщена информация по групи, свързана пряко с човешкия ресурс в организацията – неговото планиране, контрол, заплащане, рентабилност и данни за статистическа обработка. Програмата за контрол на работното време се базира на внимателното и обстоятелствено проучване на особеностите и необходимостта от подобен контрол.


Основни характеристики:


вижте изображението в голям размер Конфигурирана спрямо нуждите на организацията: Системата може да бъдат конфигурирана съобразно конкретните особености на обекта и стратегията за управление на ръководството. Регистрацията на служителите се извършва чрез „персонална идентификационна карта” на устройства поставени на местата за влизане в обекта - главен вход, вход към подобект или цех, или дори на самото работно място. Системата може успешно да се разширява модулно, като контролира достъпа и охраната на помещенията, оптималното използване на производствените ресурси, складовите наличности и др.

Изключителна надеждност на данните: Системата разполага със собствени контролери за съхраняване на регистрациите на служителите. Притежава енергонезависима памет за 16 000 регистрации с дата и час и капацитет 10 000 картопритежатели, отделно резервно акумулаторно захранване, дублажно копие на архива в сървъра на мрежата и буфер за 10 000 000 събития на комуникационната станция на системата. Тази организация гарантира автономна работа на системата със седмици в случай на авария в компютърната инсталация или мрежа.

Планиране на работното време: Софтуерният пакет предоставя възможност за изготвяне на работни времена и месечни графици на съответните звена и отдели, както централизирано, така и от самите началник отдели, което е възможно, посредством многозадачна работа на системата в мрежова среда от различни станции с обща база данни.

Ежедневен контрол: Системата упражнява ежедневен контрол върху спазване на графиците работно време и присъствие. Софтуерът предлага три групи от справки - „Движение на служители”, „Закъснели служители” и „Осъстващи служител”, като справките могат да бъдат за цялата организация, отдел или поименно.

Изключителна гъвкавост: Системата притежава изклю-чителна гъвкавост при моделиране на работния процес. Работните времена могат да бъдат фиксирани, плаващи, по график, нощен труд, 24-часови смени, почивки и др.

Контрол на заплащането: Програмата предоставя възможността за преминаване към сумирано отчитане на работното време, почасово заплащане, генериране и контрол на извънреден и нощен труд, възможност за допълнително стимулиране на определени служители, санкциониране на закъснения и безпричинни отсъствия.

Автоматично подаване на информация: Софтуерът поддържа автоматична връзка към други програмни продукти, например програми за „Труд и Работна Заплата”, „Човешки Ресурс”, „Контролинг”, „Оценка за разходи и рентабилност”. Тези данни могат да се подадат за автоматично изчисляване на работната заплата, възможност за сумирано изчисляване на работно време, както и автоматично генериране на извънредния и нощния труд.

Централизация на информацията: Главното предимство на системата е централизация на информацията - например всички клонове, магазини, офиси или филиали на едно предприятие работят с обща база данни, която се намира в главния център на организацията. По този начин определен служител може да работи в няколко клона или филиали едновременно, като неговото работно време се отчита като цяло.

Цялостен и независим контрол на работния процес: Информацията, която системата предоставя е структурирана в три йерархични нива - глобалните показатели за предприятието, показателите по отдели и конкретната информация за всеки служител. Всеки един тип от тези справки може да се ползва от съответните ръководни нива в предприятието и да бъде генериран на различни терминали (работни места), като по този начин се упражнява цялостен и независим контрол на работния процес.


вижте изображението в голям размер  вижте изображението в голям размер

Генериране на справки по множество показатели: Програмата помага на ръководството да следи за спазването на реда. Във всеки един момент може да се направи справка по избран критерий. Справката може да бъде месечна, за избрани дни от месеца, за определен ден, индивидуална - за определен служител, за един отдел и т.н. Чрез комбинация от различни справки, всеки оторизиран потребител би могъл да получи изчерпателен отговор на всички въпроси относно движението на служителите, спазването на определеното работно време, отсъствия, закъснения, обобщена информация за отработените часове през текущия или произволно избран предходен месец.

вижте изображението в голям размер  вижте изображението в голям размер

Справка може да се направи относно работната смяна и работното време на всеки служител, часа на влизане и часа на напускане на работното място, както и времетраенето на ползваната почивка. В случай, че служителят е отсъствал, това става видно от справката. При необходимост, чрез справка „Закъснели служители”, вие можете да се информирате за закъсненията както на определен служител, така и за спазването на работното време в даден отдел като цяло.

При плаващо работно време, обикновено и почивката е плаваща, и може да бъде ползвана в различно време, а също и на няколко пъти. Програмата дава възможност да получите информация за промеждутъка (или промеждутъците) от време, в който е ползвана почивка. Отсъствието на даден служител се отразява в отделна справка, като има възможност за въвеждане на типа на отсъствието – болничен, платен или неплатен отпуск, самоотлъчка, командировка, компенсация и др., което в последствие се отразява в личния файл на служителя. Това се прави автоматично или ръчно от упълномощените лица. Нивата на достъп и вида на работното време се дефинират предварително от упълномощените за това лица.
 
Експорт на данните: Системата предоставя възможност данните от отделните справки да се записват в електронен вид - файл с формат на разпространени програми, например текстообработващи, електронни таблици или стандартизирани бази данни.

Минимална загуба на време за текуща настройка: Веднъж инсталирана, системата работи напълно автоматично с минимална загуба на време от страна на потребителя. Единствената текуща настройка са официални празници, дни за отработване и др.

Лесна експлоатация: Програмата е създадена в познатия стил на Windows, което я прави бърза за усвояване и работата с нея е лесна и приятна. Всички справки, команди и отчети могат да бъдат изписани на български, руски или английски език и е необходимо само едно кликване с мишката върху избрания клавиш, за да бъде стартирано желаното действие. Въвеждането на служители, тяхното напускане, промяната на индивидуалните им данни, става бързо и удобно, чрез използване на съответните команди.

Широк обхват от приложения: Системата е подходяща както за малки предприятия и фирми, така и за организации с голяма численост на персонала и многообразие на изпълняваните дейности, където е практически невъзможно някой да следи за спазването на производствената дисциплина и отчетност.

Всички описани дотук възможности на програмата са онагледени в направени за целта справки. Някои от справките са съкратени, поради големия им обем.
  


<< назад

 
Какво еRSS?
RSS (Really Simple Syndication) е XML формат предназначен за споделяне на уеб съдържание, напр. новини.
RSS услугата (изветна и като RSS канал) се състои от списък с елементи, всеки от които има заглавие, описание и връзка към уеб страница.
За да използвате RSS, ви е необходим RSS четец или агрегатор, който ви позволява да се свържете и видите даден RSS канал. RSS четците ви позволяват да виждате всички канали, които сте избрали, на едно място, като автоматично изтеглят обновяванията и по този начин да получавате автоматично новите съдържания, веднага щом са публикувани.

Абонирайте се за този канал