Категории

Модули за автоматизация


Модули за автоматизация

Използвайки многогодишния си опит при проектирането на машини и процеси, Апронекс ООД произвежда серия от модули за автоматизация от следните типове:

Термометри
Терморегулатори
Релета за време
Броячи
Специализирани контролери.

Мрежата AproLink®
пред­с­тав­ля­ва на­бор от
ин­те­ли­гент­ни кон­т­ро­ле­ри
и пог­рам­но осигуряване
с въз­мож­нос­ти за
включ­ва­не­то им
в мрежа, об­ме­ня­ща
дан­ни по RS485.

Всички кон­т­ро­ле­ри са самостоятелни, раз­ра­бо­те­ни или нас­т­ро­ени за ре­ша­ва­не на кон­к­рет­ни тех­но­ло­гич­ни за­да­чи и мо­гат да ра­бо­тят не­за­ви­си­мо от мре­жа­та и уп­рав­ля­ва­щия компютър.

Модулите от се­ри­ята AproLink® са из­ра­бо­те­ни по тех­но­ло­гия Plug & Play и тях­но­то включ­ва­не при из­г­раж­да­не на сис­те­ма не изис­к­ва пред­ва­ри­тел­на настройка.

Ця­ла­та ини­ци­али­зи­ра­ща ин­фор­ма­ция се съх­ра­ня­ва в енер­го­не­за­ви­си­ма памет, което поз­во­ля­ва, с по­мощ­та на прог­ра­ма­та, все­ки мо­дул да бъ­де мно­гок­рат­но пренастройван.

За контакти с фирмата производител / доставчик:
АПРОНЕКС ООД
гр. Габрово, бул. Трети март 87, п.к.187
Тел.: 066/ 819 300; Факс: 066/ 819 302
E-mail: marketing@apronecs.bg
Уеб сайт: www.apronecs.bg

Лице за контакти: инж. Цветан Недков

<< назад

 
Какво еRSS?
RSS (Really Simple Syndication) е XML формат предназначен за споделяне на уеб съдържание, напр. новини.
RSS услугата (изветна и като RSS канал) се състои от списък с елементи, всеки от които има заглавие, описание и връзка към уеб страница.
За да използвате RSS, ви е необходим RSS четец или агрегатор, който ви позволява да се свържете и видите даден RSS канал. RSS четците ви позволяват да виждате всички канали, които сте избрали, на едно място, като автоматично изтеглят обновяванията и по този начин да получавате автоматично новите съдържания, веднага щом са публикувани.

Абонирайте се за този канал